Καταστατικό Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών


Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 4026/1972 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας). Το  Καταστατικό της Ομοσπονδίας, που εγκρίθηκε με την πιο πάνω απόφαση και καταχωρήθηκε στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας και το οποίο ακολούθως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 909/1977 και 3606/1978 αποφάσεις του ίδιου πιο πάνω δικαστηρίου και με την υπ’ αριθ. 6013/1999 και 3064/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας).

Καταστατικό Ε.Ο.Α.Β.2005

 Σχετικά Θέματα